biz

vastgoed
kernverblijfsgebied
binnenstad

arnhem

je hebt een vraag of wilt een fysieke bijdrage leveren?

Centrale ambitie

Het vergroten van de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied van de binnenstad van Arnhem voor bezoekers, met als gevolg een positieve invloed op de waardeontwikkeling, het vastgoedrendement en de verhuurbaarheid van het vastgoed.

Naar een BIZ

Daarom neemt VECA, in navolging van het succes diverse andere grote binnensteden, het initiatief om tot een collectief financieringsinstrument in de vorm van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) te komen.

BIZ gebied

Het BIZ-gebied is een afgebakend en aaneengesloten gebied in de binnenstad van Arnhem, waarbinnen alle vastgoedeigenaren van niet-woningen gezamenlijk gaan investeren. In het BIZ-gebied liggen de belangrijkste winkelstraten – vandaar de verwijzing naar het kernwinkelgebied.

biz kerngebied arnhem

Samenwerking

De huidige tijd dwingt ook vastgoedeigenaren
om na te denken over de aantrekkelijkheidvan de binnenstad. Weliswaar stijgen de bezoekersaantallen, maar tegelijkertijd loopt de leegstand op. De crisis in de winkelstraat raakt alle binnensteden, dus ook Arnhem. Invulling van leegstand en het aantrekken van extra bezoekers zijn niet vanzelfsprekend. Daar zijn investeringen voor nodig. Daar hebben vastgoedeigenaren elkaar hard bij nodig.

Tweede poging biz

Ook in 2022 is geprobeerd een BIZ voor vastgoed eigenaren op te richten. Deze poging is niet succesvol gebleken, ondanks dat de kiesdrempel van 50% is behaald. Er waren onvoldoende voorstemmers. Een evaluatie heeft geleid tot enkele aanpassingen: aanpassenvan het BIZ gebied, aanpassen van het
tarief per object, aanpassen van het activiteitenprogramma.

Financiële betekenis

Iedere vastgoed eigenaar betaald per WOZ object een bijdrage met een ondergrens van € 300- en een bovengrens van € 900,-,. Iedere vastgoedeigenaar
kan de bijdrage uitrekenen door de WOZ-waarde
te vermenigvuldigen met een factor van 0,000782 (=0,0861%). Deze factor is bepaald door het
gemiddelde van alle WOZ-waardes in het
BIZ-gebied te combineren met het
gemiddelde van de BIZ-heffing.

doelstellingen & thema’s

Aanpak leegstand

Doelstelling
Het voorkomen en verminderen van leegstand, acquisitie van formules die ontbreken in de Arnhemse binnenstad – en meer specifiek het kernwinkelgebied -en stimuleren van ondernemerschap.
Hoe gaan we dat meten?
De leegstand in de totale binnenstad/het kernwinkelgebied is in 2025 structureel lager dan nu en de diversiteit in branchering/functiemix is toegenomen.

Marketing kernwinkelgebied

Doelstelling
Het versterken van de lokale en (boven)regionale positie van de binnenstad – en meer specifiek het kernwinkelgebied -, voor bezoekers en ondernemers.
Resultaat
Jaarlijks een hogere verblijfsduur, meer bezoekers en hogere omzetten.

Monitoring en data delen

Doelstelling
Het meten van de effecten op de bezoekers in de binnenstad is van belang en daarom zal er geïnvesteerd moeten worden in een innovatief dashboard. Zo kunnen verschillende zaken duidelijk in beeld gebracht worden, zoals bijvoorbeeld verblijfstijd en herkomst van bezoekers.
Hoe maken we dat inzichtelijk?
Rapportage per maand, kwartaal en jaar e met een voortgang op de KPI’s en ontwikkeling van de prestaties in de tijd.

over onze biz

wat is een biz?

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen de vastgoedeigenaren met een commerciële functie samen investeren. Het geld voor de investeringen wordt via een verplichte bijdrage bij elkaar gebracht. Dat gebeurt op basis van een concreet activiteitenplan (BIZ- plan) voor de komende 5 jaar. Dat plan is gemaakt op basis van gesprekken met een groot aantal eigenaren.

Download flyer

hoe werkt een biz?

Je bent een eigenaar van een commercieel WOZ object  De BIZ-bijdrage is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. De gemeente heft de bijdrage in de vorm van een belasting en stort het geld op de rekening van de BIZ-stichting. Daarmee voert de BIZ-stichting de bovenstaande activiteiten uit. Het geld is en blijft dus van ons als vastgoedeigenaren!

organisatie van een biz

Als juridische entiteit is gekozen voor een stichting, naast de Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA). De Stichting BIZ Vastgoed Kernverblijfsgebied Binnenstad Arnhem beheert de BIZ-gelden en is formeel opdrachtgever voor de activiteiten die met de BIZ-gelden worden uitgevoerd. Het bestuur van de BIZ bestaat uit drie personen afkomstig uit de achterban van vastgoedeigenaren. Het bestuur stelt een directeur aan om de activiteiten te coördineren.

planning

In het voorjaar is de BIZ verordening vastgesteld door de gemeenteraad. Dat maakt de weg vrij voor de stemming. Die zal plaatsvinden van 1 juni tot 1 juli.

Uw stem is nodig
Om tot de invoering van de BIZ te komen, is uw stem nodig. Door vóór de invoering van de BIZ te stemmen, betaalt ieder- een hieraan mee en maakt u de BIZ mogelijk! Daarmee kunnen de acties van de BIZ worden uitgevoerd, wordt het kernwinkelgebied – en daarmee de binnenstad – aantrekkelijker en kunnen meer bezoekers worden getrokken! Stem daarom vóór de invoering van de BIZ!

En als ik tegen stem?
Als er teveel vastgoedeigenaren tegen stemmen of niet gaan stemmen, zal de BIZ er niet komen. Dan gebeurt er niets….met als gevolg stilstand in het centrum van Arnhem. En zeker vandaag de dag betekent stilstand: achteruitgang. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?